CONDICIONS GENERALS DE VENDA (TENDA ON-LINE)

1.- Naturalesa del contracte

Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya a través d'aquesta pàgina web, entre el client (entenent-se com tal qualsevol persona física o jurídica) i la FUNDACIÓ YANNICK I BEN JAKOBER (d'ara endavant, la “Fundació”).

Tot comanda feta a la Fundació implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel client de les Condicions Generals de Venda vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent.

El fet que la Fundació no aplicació, en un moment donat, qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a la renúncia a l'aplicació de les mateixes.

S'entén per “contracte” l'operació de compravenda que s'instrumenta mitjançant aquest document.

S'entén per “producte” la mercaderia objecto de compra.

La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que se siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, tret que existeixin disposicions d'ordre públic contràries a això.

2.- Registrar-se com a client

A la pàgina web de la Fundació és imprescindible estar registrat com a client per:

• Comprar.
• Consultar l'estat de les comandes pendents.
• Consultar o modificar les seves dades personals.
• Crear una llista de productes en “els meus productes favorits”.

Pot registrar-se com a client emplenant el formulari de registre, o bé en qualsevol moment en què se li sol·liciti la identificació d'accés (pàgina de “*login”). Tingui en compte que les dades que inclogui en el formulari de registre apareixeran com a “dades de facturació” quan faci una comanda. Immediatament després de completar el formulari i enviar la informació, rebrà un correu electrònic de benvinguda amb les seves dades de registre.

La seva adreça de correu electrònic i una contrasenya són les dades que li identifiquen com a client. Si ha oblidat la contrasenya, seleccioni l'opció corresponent i li serà enviada a la seva bústia de correu electrònic.

Pot modificar les seves dades personals (canvi de domicili, d'adreça de correu electrònic, etc.) en qualsevol moment. Si realitza una comanda, es tindrà en compte per a aquesta comanda les dades que tingués registrats en aquest moment.

3.- Com comprar

La compra podrà formalitzar-la en castellà, català, anglès i alemany, indistintament. Per comprar és imprescindible estar registrat com a client (veure punt anterior).

Des de la pàgina de cistella de la compra, després de prémer el botó “confirmar”, s'accedeix a un formulari amb tota la informació sobre les opcions d'enviament i pagament.

Una vegada formalitzada la compra, les seves dades de registre seran els tinguts en compte per a la formalització de la compra, de la qual es generarà un document electrònic que serà arxivat per la Fundació, no sent aquest accessible. Qualsevol error en la introducció de les seves dades haurà de ser esmenat abans de la formalització de la compra modificant les dades de registre. Si es detecten immediatament després d'haver-la formalitzat, haurà de posar-se immediatament en contacte amb la Fundació per comunicar aquesta incidència.

4.- Fitxa dels productes

Les fotografies que mostren els productes es faciliten a títol indicatiu. Els textos que acompanyen a aquestes fotografies reprodueixen la informació que figura en els embalatges o en la documentació del producte.

Les diferències entre les fotografies i els productes només poden ser mínimes i no afecten a les característiques essencials dels productes. El color dels productes mostrats en la tenda virtual pot diferir del color real del producte.

5.- Preu

Tots els preus s'indiquen en Euros i inclouen IVA. El preu facturat al client és el preu indicat en la confirmació de la comanda enviada per la Fundació.

6.- Pagament

El pagament del producte s'efectuarà mitjançant qualsevol de les formes que s'indiquen a continuació, a elecció del comprador:

• A través del sistema PAY PAL.

La Fundació farà lliurament de la corresponent factura al client en el moment de lliurament de la comanda. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de l'enviament.

7.- Justificant de recepció

Una vegada formalitzada la compra, rebrà un justificant de recepció dins de les 24 hores següents a la formalització, on s'especifiquen les dades de la compra.

8.- Dades de facturació i enviament

Les dades de facturació i enviament són els que consten en la fitxa de registre del client. Les dades d'enviament només és necessari introduir-los si són diferents dels de facturació.

Els enviaments es realitzaran a través d'un servei de missatgeria a domicili, pot rebre la seva comanda en l'adreça o adreces sol·licitades però no s'admetran enviaments a apartats postals.

9.- Preparació de la comanda

La Fundació prepararà i expedirà la seva comanda en un termini de 24 a 48 hores des que es rebi el pagament, i sempre serà enviat en períodes laborables.

El client facilitarà una adreça de lliurament de la comanda en la qual aquesta es pugui realitzar dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas que el client incompleixi aquesta obligació, la Fundació no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o la impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada.

10.- Com consultar l'estat d'una comanda

Per consultar l'estat de les seves comandes pendents ha d'entrar en “el meu compte”, en la part inferior de la pàgina web. Després d'identificar-se (pàgina de “*login”) podrà accedir a la seva pàgina de comandes, on trobarà els productes pendents ordenats per data de comandes i una indicació de l'estat de la comanda.

11.- Terminis de lliurament

Els terminis habituals de lliurament, des de l'expedició de la comanda, seran els següents:

• Enviaments a Península i Balears: 3 a 5 dies laborables.
• Enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla: 5 a 7 dies laborables.
• Enviaments Internacionals: 6 a 8 dies laborables.

La Fundació li enviarà un correu electrònic de confirmació de l'enviament quan la seva comanda vagi a ser expedit.

En rebre una comanda el client signarà la fulla de recepció presentada per la persona que realitza el lliurament, en la qual podrà incloure totes les observacions que consideri necessàries. Mitjançant la signatura de la fulla de recepció, el client reconeix haver rebut el nombre de paquets indicats en la mateixa. Si el client observa productes espatllats o la falta de productes, haurà de realitzar una reclamació a la Fundació per correu electrònic en un termini màxim de quatre (4) dies.

Quan el lliurament dels productes al client no pugui efectuar-se per causes imputables a aquest últim, la Fundació es reserva la possibilitat de facturar-li les despeses de preparació que corresponguin.

12.- Despeses d'enviament

L'import de les despeses d'enviament se sumarà al preu total de la comanda. Si es tracta d'una comanda de diversos productes, procurarem agrupar-los en un sol enviament, sempre que sigui possible i que això no demori a l'excés el lliurament.

El cost definitiu de l'enviament és sempre el que consta en la factura emesa per la Fundació.

13.- Enviaments fora de la UE

Les despeses que es derivin dels aranzels i duanes als països -no pertanyents a la Unió Europea- no estan inclosos en el preu del producte.

La normativa internacional d'enviaments de paqueteria obliga al remitent a adjuntar una factura oficial per triplicat com a documentació d'acompanyament a l'expedició sense la qual no s'admet cap enviament a tràmit. A través d'aquesta documentació els organismes duaners del país de destinació calculen a l'arribada les taxes legals que ha d'aplicar-se.

El client haurà d'abonar a l'arribada, segons cada cas i previ requeriment d'aquestes autoritats, l'import corresponent exigit.

En enviaments a països no comunitaris la Fundació no es farà càrrec en cap cas del pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

14.- Dret de desistiment

El client disposa d'un termini de set (7) dies a explicar des de la recepció de la comanda per retornar, sota el seu càrrec, els productes que ho integren a la Fundació, en el seu embalatge original complet (accessoris, documentació, etc.) en bon estat i acompanyat per una còpia de la factura, amb la finalitat de canviar-los o obtenir el seu reemborsament, a la següent adreça:

Museu Sa Bassa Blanca
És Mal Pas - Alcudia
07400 Mallorca
Espanya

En cas d'exercir el dret de desistiment, la Fundació reemborsarà les sumes pagades al client, sense despesa algun. El reemborsament s'efectuarà en un termini màxim de trenta (30) dies.

15- Força major

Els terminis de lliurament es poden veure alterats per circumstàncies alienes a la voluntat de la Fundació o del transportista, tals com a vagues, incidències climatològiques, desordres públics, accidents de circulació, etc. La Fundació no assumirà cap responsabilitat per aquests retards.

16.- Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (*Secure *Socket *Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals que se sol·liciten són sempre els estrictament necessaris. La Fundació es compromet a no donar-los un altre ús que l'acordat i a no cedir-los ni vendre'ls a tercers en cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemats en la base de dades de la Fundació. El client pot en qualsevol moment accedir a ells, des de la mateixa web, per modificar-los. També pot sol·licitar que siguin esborrats.

17.- Garantia

El client es beneficiarà de la garantia legal dels vicis ocults en els productes venuts. No obstant això, la garantia no serà vàlida si es produeixen fallades o danys a causa d'un maneig incorrecte, una falta de manteniment o de cura contraris a les instruccions d'ús dels productes. El comprador haurà de consultar les instruccions.

Teléfon: +34 971 549 880

E-mail: mail@msbb.org